Deklaracja dostępności cyfrowej strony mcs.belchatow.pl

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mcs.belchatow.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.01.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.01.2017

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa mcs.belchatow.pl jest częściowo zgodna z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Na stronie internetowej znajdują się treści nietekstowe, które mogą nie mieć alternatywy w postaci tekstu. Tekst alternatywny jest dodawany sukcesywnie do starszych treści strony internetowej.

– Cała treść strony jest dostępna za pomocą klawiatury (strzałki nawigujące oraz klawisz TAB), lecz rozwiązanie to może nie być wystarczająco intuicyjne i czytelne. Lepsza funkcjonalność tej zasady jest wdrażana.

– Może się zdarzyć, że niektóre cele linku nie są identyfikowalne z kontekstu treści linku. Treść ta jest poprawiana sukcesywnie tak aby cel linku był jednoznaczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 09.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Karasiński, adres poczty elektronicznej grzegorz@mcs.belchatow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 737 81 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.

Do budynku prowadzą trzy wejścia, główne administrowane przez Urząd Miasta w Bełchatowie oraz dwa boczne administrowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

– główne zlokalizowane jest od strony zachodniej w szczycie budynku (przy tylnej bramie Stadionu Miejskiego)

– boczne zlokalizowane jest od strony północnej wzdłuż ul. Czyżewskiego. Wejście to jest dostępne dla osób poruszających się na wózku.

– boczne zlokalizowane jest od strony południowej w głębi parkingu

Biura Miejskiego Centrum Sportu znajdują się na parterze i nie jest wymagane używanie schodów. Przed budynkiem (przy wejściu głównym) oznaczono kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Powiększenie ekranu
Kontrast