Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mcs.belchatow.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa mcs.belchatow.pl jest częściowo zgodna z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Na stronie internetowej znajdują się treści nietekstowe, które mogą nie mieć alternatywy w postaci tekstu. Tekst alternatywny jest dodawany sukcesywnie do starszych treści strony internetowej.

– Cała treść strony jest dostępna za pomocą klawiatury (strzałki nawigujące oraz klawisz TAB), lecz rozwiązanie to może nie być wystarczająco intuicyjne i czytelne. Lepsza funkcjonalność tej zasady jest wdrażana.

– Może się zdarzyć, że niektóre cele linku nie są identyfikowalne z kontekstu treści linku. Treść ta jest poprawiana sukcesywnie tak aby cel linku był jednoznaczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 05.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Kieruzel, adres poczty elektronicznej a.kieruzel@mcs.belchatow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (44) 737-81-25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów.

Administracja jest czynna od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Do budynku głównego można dojechać od ulicy Sportowej oraz od ulicy 1 Maja. Do biur Miejskiego Centrum Sportu można dotrzeć poprzez trzy wejścia znajdujące się od strony zachodniej budynku.

– główne i prowadzące bezpośrednio do biur Miejskiego Centrum Sportu zlokalizowane najbliżej wjazdu od ulicy 1. Maja.

– drugim, środkowym wejściem do budynku stadionu można pośrednio dotrzeć do biur Miejskiego Centrum Sportu. Wejście to prowadzi przez część wspólną wynajmowanych pomieszczeń innemu podmiotowi.

– trzecim wejściem do budynku stadionu (zlokalizowanym najbliżej wjazdu od ulicy Sportowej) można pośrednio dotrzeć do biur Miejskiego Centrum Sportu. Wejście to prowadzi przez część wspólną wynajmowanych pomieszczeń innemu podmiotowi.

Tylko jedno wejście (od ulicy 1. Maja prowadzi bezpośrednio do administracji). Pozostałe dwa wejścia tylko pośrednio prowadzą do biur Miejskiego Centrum Sportu, więc zaleca się użycie pierwszego, głównego wejścia.

Biura Miejskiego Centrum Sportu znajdują się na piętrze i aby do nich dotrzeć jest wymagane użycie schodów. Na parterze znajduje się punkt obsługi osób poruszających się na wózku oraz osób dla których schody mogą być przeszkodą architektoniczną. Aby skorzystać z takiego stanowiska i przywołać pracownika merytorycznego należy zadzwonić na ogólny numer kontaktowy Miejskiego Centrum Sportu 44 737 81 25, który jest również wskazany przy wejściu do budynku. Nie trzeba umawiać się na przywołanie pracownika.

Z boku budynku (przy wjeździe od ulicy Sportowej) oznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Streetball Bełchatów 2024