Regulamin boisk treningowych Stadionu Miejskiego

 1. Boiska Treningowe Stadionu Miejskiego w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3 są obiektem Miasta Bełchatowa, zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie.
 2. Wynająć obiekt i korzystać z niego mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę zarządcy oraz zapoznały się z regulaminem.
 3. Zarządca zastrzega możliwość odwołania zajęć na boiskach naturalnych, w przypadku warunków atmosferycznych mogących spowodować degradację nawierzchni.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom prawa.
 5. Wejście na teren boisk oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 6. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, w szczególności w zakresie wszelkich wypadków swoich podopiecznych.
 7. MCS nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.
 8. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
 9. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wprowadzania zwierząt i poruszania się pojazdami.
 10. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby i grupy, które nie uzyskały zgody zarządcy oraz przebywania kogokolwiek na płycie boiska w czasie, gdy obiekt jest zamknięty.
 11. Boiska są miejscem, na którym organizowane są mecze i treningi piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
 12. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 13. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwymi dla charakteru imprezy i organizacji związków, w tym związków sportowych.
 14. W przypadku, gdy impreza jest opóźniona lub odroczona, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania organizatora imprezy.
 15. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą zarządcy obiektu,
 16. Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie obiektu i na jego ogrodzeniu bez zgody MCS-u jest zabronione.
 17. Przebywać na obiekcie oraz korzystać z jego urządzeń mogą tylko osoby uprawnione przez MCS i organizatorów imprez.
 18. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do:
 • zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
 • korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • nie przebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 • powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi boisk lub kierownikowi obiektu,
 • wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MCS-u w Bełchatowie.
 1. Zabrania się:
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
 • rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie boisk,
 • zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,
 • sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków,
 • przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MCS-u w Bełchatowie,
 • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe,
 • wnoszenia na obiekt następujących przedmiotów: broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów niebezpiecznych, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, butelek, kubków, dzbanków lub puszek wykonanych z kruchego lub szczególnie twardego materiału, przedmiotów o dużych rozmiarach, przedmiotów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych, drzewców do flag i transparentów,
 • opuszczania sektora, w którym znajduje się miejsce przeznaczone dla kibica,
 1. Osoby zakłócające porządek określony Regulaminem będą zmuszone do opuszczenia obiektu przez organizatora imprezy lub przez zarządcę obiektu.
 2. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na obiekcie będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone MCS–owi i osobom trzecim.
 5. Za szkody wyrządzone przez małoletniego do lat 13 odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
 6. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu są przechowywane przez 48 godzin, a następnie usuwane.
 7. Znalezione na terenie obiektu rzeczy wartościowe, dokumenty, klucze itp. nie będą przechowywane. MCS zobowiązuje się w takich przypadkach do pośredniczenia w nawiązaniu kontaktu między znalazcą a osobą, która zgłosi się po odbiór rzeczy.
 8. MCS zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 9. MCS nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 10. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania boisk można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w administracji obiektu.
 11. Dyrektor MCS przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego 7.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor MCS.
Powiększenie ekranu
Kontrast