Regulamin Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej Energia

1. Właścicielem Przyszkolnej Hali Gimnastyczno-Sportowej Energia (,,hala”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem
– Miejskie Centrum Sportu (,,MCS”) w Bełchatowie.
2. Korzystanie z hali odbywa się na zasadach określonych z Administratorem.
3. W ramach zajęć wychowania fizycznego hala zostaje udostępniona nieodpłatnie szkołom podstawowym,
gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny urządzeń i wyposażenia przed przystąpieniem
do zajęć.
5. Przebywanie na płycie sportowej hali możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym.
6. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. dla tego
typu obiektów.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w hali osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
lub substancji psychotropowych.
8. Przebywający na terenie hali mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali oraz zachowania porządku
i czystości.
9. Za porządek podczas imprezy odpowiedzialny jest jej organizator.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
11. Użytkownicy hali mogą korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu
wyłącznie za zgodą obsługi hali oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Na terenie hali obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz posiadania i spożywania napojów
alkoholowych, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Powiększenie ekranu
Kontrast