Regulamin Lodowiska Miejskiego

1. Właścicielem Lodowiska Miejskiego (,,lodowisko”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem – Miejskie
Centrum Sportu w Bełchatowie (,,MCS”).
2. Lodowisko czynne jest w godzinach od 9:00 do 21:00.
3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu (paragon). Bilet należy
okazać przed wejściem i zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
4. Wysokość opłat za korzystanie z lodowiska określa obowiązujący cennik.
5. Wejścia na lodowisko odbywają się według ustalonego harmonogramu. W przypadku organizowania
imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych Administrator ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania
z lodowiska.
6. Grupy zorganizowane (pod opieką nauczyciela lub wychowawcy) mogą korzystać z lodowiska po wcześniejszej
rezerwacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:30.
7. Wypożyczenia łyżew dokonuje się na podstawie podania swoich danych osobowych zgodnych z dokumentem
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka) lub opłacając
kaucję w wysokości 100 zł za każdą parę łyżew.
8. Zabrania się wychodzenia w wypożyczonych łyżwach poza teren lodowiska wyłożony guma lub wykładziną.
9. Wypożyczone łyżwy należy zwrócić oczyszczone ze śniegu i z włożonymi wkładami.
10. Na tafli lodowiska mogą przebywać tylko osoby posiadające obuwie do jazdy na łyżwach. Zabrania się
jazdy na długich łyżwach (panczenach).
11. Na tafli lodowiska obowiązuje jazda w wyznaczonym kierunku.
12. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się: siadania na bandach, jazdy z dziećmi na ręku,
rzucania śniegiem, ganiania się, jazdy z kijami hokejowymi oraz plecakami, celowego niszczenia łyżwami
tafli lodowiska, wnoszenia na taflę lodowiska napojów, jazdy na łyżwach osobom nietrzeźwym, przebywania
na tafli lodowiska w czasie wyjazdu rolby.
13. Za rzeczy pozostawione na terenie lodowiska bez opieki Administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz zakaz spożywania alkoholu
oraz zakaz wprowadzania zwierząt.
15. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do zachowania porządku i podporządkowania się poleceniom
Administratora.
16. Korzystający z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
17. Osoby zakłócające porządek i nieprzestrzegające regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
18. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze lodowiska lub Administratorowi obiektu.

Powiększenie ekranu
Kontrast