Regulamin Stadionu Miejskiego

§ 1. Regulamin dotyczy imprez, organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (zwanego dalej MCS) na terenie stadionu piłkarskiego usytuowanego przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.

§ 2. Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej określa niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej.

2. W przypadku pozostałych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Informuje się, iż obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej.

2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§ 5. 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora imprez lub Miejskiego Centrum Sportu.

2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.

3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu:

a) podczas imprez masowych w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

d) osobie małoletniej do lat 13 , nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej,

e) osobie nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na obiekcie (biletu, koncertu, itp.).

§ 6. 1. W dniu przeprowadzanych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.

2. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

3. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy lub wydarzenia.

§ 7. W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: do wejścia upoważnieni są pracownicy MCS, dostawcy towarów i usług oraz osoby upoważnione przez MCS.

§ 8. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą MCS.

§ 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:

a) jakiejkolwiek broni,

b) niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,

c) butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych,

d) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,

e) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków, f) materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
g) zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników,
h) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,

i) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora,

j) przedmiotów niewymiarowych, które nie mogą być schowane pod siedzenie,

k) dużej ilości papieru i/lub rolek papieru,

l) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,

m) wskaźników laserowych,

n) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,

o) urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

§ 10. 1. Zabrania się na terenie obiektu:

a) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby,

b) używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,

c) rzucania przedmiotami,

d) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e) uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia,

f) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

g) używania środków pirotechnicznych, itp.,

h) umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez MCS,

i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

j) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.

Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§ 11. MCS zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Powiększenie ekranu
Kontrast