Regulamin Stadionu Miejskiego

§ 1. Regulamin dotyczy imprez, organizowanych przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (zwanego dalej MCS) na terenie stadionu piłkarskiego usytuowanego przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.

§ 2. Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe – mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi.

§ 3. 1. Szczegółowe zasady udostępniania obiektu uczestnikom imprezy masowej określa niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej.

2. W przypadku pozostałych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Informuje się, iż obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej.

2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§ 5. 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora imprez lub MCS.

2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.

3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu:

a) podczas imprez masowych – w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych,

b) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

c) osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej,

d) osobie nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na obiekcie (biletu, karnetu, itp.).

§ 6. 1. W dniu przeprowadzonych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.

2. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

3. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy lub wydarzenia.

§ 7. W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: do wejścia upoważnieni są pracownicy MCS, dostawcy towarów
i usług oraz osoby upoważnione przez MCS.

§ 8. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie
za zgodą MCS.

§ 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:

1) niebezpiecznych przedmiotów, kasków, parasoli o ostrym zakończeniu, butelek, w tym butelek plastikowych, kubków, dzbanków lub puszek, innych przedmiotów, które nie mogą być schowane pod siedzenie,
dużej ilości papieru i /lub rolek papieru, wskaźników laserowych;

2) materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

3) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

4) kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;

5) urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

§ 10. 1. Zabrania się na terenie obiektu:

a) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby,

b) rzucania przedmiotami,

c) uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia,

d) umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez MCS,

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu,

f) nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.

2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby
specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§ 11. MCS zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 12. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania stadionu można zgłaszać w dni
powszednie w MCS.

Powiększenie ekranu
Kontrast