Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że przetwarzając dane osobowe klientów Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pocztą elektroniczną na adres iod@mcs.belchatow.pl oraz pisemnie –  Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów – tel. +48 (44) 737 81 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  świadczenia usług przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, w ramach realizacji zadań ustawowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych mogą być: wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacja umów, wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym, w szczególnych przypadkach wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być na organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy:

 • o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z prowadzeniem przez Administratora profilu na Facebooku i Instagramie. Firma prowadząca wskazane media społecznościowe Meta Platforms przystąpiła do programu „Ramy ochronne danych UE – USA”, zapewniając odpowiedni stopień ochrony danych zgodny ze standardami RODO. Administrator wziął powyższe pod uwagę przy ocenie ryzyka związanego z przekazywaniem danych.


Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie prowadzi monitoring wizyjny budynków: przy ul. Sportowej 3 i ul. Dąbrowskiego 11 oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2018.994 ze zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.2018.917 ze zm.)

 1. Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pocztą elektroniczną na adres kontakt@mcs.belchatow.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mcsbelchatow/SkrytkaESP lub /mcsbelchatow/domyslna, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym oraz pisemnie –  Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów – tel. +48 (44) 737 81 25.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Centrum Sportu w Bełchatowie jest możliwy pocztą elektroniczną na adres iod@mcs.belchatow.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mcsbelchatow/SkrytkaESP lub /mcsbelchatow/domyslna, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym oraz pisemnie –  Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Sportowa 3, 97-400 Bełchatów – tel. +48 (44) 737 81 25.
 4. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze przetwarzania, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.
 5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art.  114 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres do 3 miesięcy, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez  nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Miejskiego Centrum Sportu w Bełchatowie z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
 7. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Regulamin monitoringu poza stroną internetową Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej.