Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na obiektach Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie

§ 1 Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2 Celem monitoringu wizyjnego jest:

a) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

b) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

c) ochrona mienia.

§ 3 Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie.

§ 4 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie położone przy ul. Sportowej 3 (Stadion) i ul. Dąbrowskiego 11 (Hala Energia) oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, palarni, oraz pomieszczeń socjalnych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

a) kamer rejestrujących obraz i mikrofonów rejestrujących dźwięk (rejestracja dźwięku tylko przy monitoringu meczowym, pkt. 6.1),

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

c) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku:
a) Stadion, ul. Sportowej 3 – pom. 2/6 w trybunie północnej, pom. 29 i 34 w budynku klubowym oraz w pom. Centrum dowodzenia na trybunie VIP;

b)  Hala Energia ul. Dąbrowskiego 11 – pom. recepcja/serwerownia

5. Monitoring w Hali Energia funkcjonuje całodobowo.

6. Monitoring na Stadionie składa się z dwóch sekcji:

a) monitoring meczowy – używany do rejestracji imprezy masowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

b) monitoring całodobowy – rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku, zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5 1Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie oraz na stronie internetowej Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie w zakładce „Monitoring” zamieszcza się następującą klauzulę:

” Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie prowadzi monitoring wizyjny budynków: przy ul. Sportowej 3 i ul. Dąbrowskiego 11 oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.2018.994 ze zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.2018 r.917  ze zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Miejskie Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. (44) 737 81 25

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

§ 6 Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie, Dyrektor, Kierownik gospodarz obiektu, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Miejskim Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii,

b) okres, którego dotyczy nagranie,

c) źródło nagrania, np. kamera nr 5,

d) datę wykonania kopii,

e) dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

f)  w przypadku wydania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis,

g) w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8 Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Miejskiego Centrum Sportu z siedzibą w Bełchatowie w zakładce „Monitoring”.

Style switcher RESET
Body styles
Background pattern
Background image