Zawody rowerowe oraz hulajnogowe. Pumptrack challenge. 11.10.2020 r.

Regulamin

1.         Organizatorem Zawodów rowerowych oraz hulajnogowych (zwanych dalej Zawodami) jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie

2.         Celem Zawodów jest propagowanie i rozwój sportów rowerowych oraz hulajnogowych wśród najmłodszych mieszkańców Bełchatowa i okolic.

3.         Zawody skierowane są do osób od 7 do lat 19 z Bełchatowa i okolic.

4.         Zapisy do Zawodów prowadzone będą w dniu imprezy w biurze zawodów, które będzie się znajdować na Pumptracku (ul. Turkusowa, 97-400 Bełchatów). Termin zapisów upływa w dniu zawodów, w zależności od kategorii wiekowej zawodnika:

a)         do godz. 10:00  kategoria do lat 12;

b)         do godz. 11:30 kategoria 13-16 lat;

c)         do godz. 13:00 kategoria 17-18 lat.

5.         Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

a)         kategoria do 12 lat (chłopcy razem z dziewczętami)

b)         kategoria od 13 do 16 lat (chłopcy razem dziewczętami)

c)         kategoria od 17 do 18 lat (chłopcy razem z dziewczętami)

6.         Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany kategorii po zweryfikowaniu liczby uczestników.

7.         Każdy zawodnik ma dwukrotną możliwość przejazdu toru. Do klasyfikacji końcowej liczy się czas szybszego przejazdu. Organizator zapewnia sędziego, który dokonuje pomiaru czasu.

8.         Trasa zawodów w całości będzie wyłączona z ruchu i oznaczona przez organizatorów Uczestnicy zawodów mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora drogami oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę.

9.         Organizatorzy przewidują nagrody dla zawodników, którzy zajmą miejsca 1-3 w danej kategorii wiekowej.

10.       Zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność (oświadczenie zał. Nr 1), przy czym osoby niepełnoletnie startują w zawodach na odpowiedzialność rodzica bądź prawnego opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do zawodów osoby niepełnoletniej będzie podpisanie przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego Oświadczenia (oświadczenie zał. Nr 2).

11.       Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w dniu zawodów, w godzinach, o których mowa w pkt 4 Regulaminu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty, legitymację szkolną lub paszport do kontroli daty urodzenia.

12.       W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje prowadzący zawody.

13.       Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

14.       Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego (2 metry odległości od siebie)

15.       Przed każdym wejściem na tor uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.

16.       Przed wejściem do biura zawodów każdy zawodnik zobowiązany jest założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce.

17.       Wszystkie sprawy wynikłe w trakcie zawodów, a nie ujęte w regulaminie rozpatrywane są przez organizatora.

18.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

19.       Obowiązuje strój i sprzęt sportowy dostosowany do regulaminu obiektu.

20.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione miejscach w na terenie obiektu sportowego nie przeznaczonych do przechowywania.

21.       Organizator może odwołać zawody w każdym czasie bez żadnych konsekwencji.

Załącznik nr 1 –  oświadczenia

Oświadczenie „Zawody rowerowe oraz hulajnogowe PUMPTRACK”

            Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas zawodów w dniu 11 października 2020 r. tj. w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W związku z moim uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń od organizatora i osób trzecich.

            Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w zawodach w dniu 11 października 2020 r. i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

            Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.

…………………………….

(data i czytelny podpis)

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy.

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że na podstawie art. 13 w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) został poinformowany o tym, że:a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: kontakt@mcs.belchatow.pl; telefon:[(44)737-81-25];

c. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.

d. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, wizerunku, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

i. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

j. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

k. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                           

………………………………………

(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 – zgoda rodziców

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Zawodach

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w zawodach

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz telefon:

………………………………………………………………………………………..

Ja wyżej wymieniony jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna w zawodach w dniu 11.10.2020 r. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tego typu imprezie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu zawodów oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

…………………………………………………..

(data i podpis rodzica / opiekuna )

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego

dotyczące danych osobowych

1) Jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych ………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach.

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów.

2) Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałem poinformowany o tym, że

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich e-mail: [kontakt@mcs.belchatow.pl.]; telefon: [(44) 737-81-25)];

c. Podstawę przetwarzania danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.

d. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, wizerunku, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją zawodów.

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych

ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

i. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

j. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

k. Jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

……………………………………….

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)