1. Boiska Treningowe Stadionu Miejskiego („boiska”) w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3 są obiektem należącym do Miasta Bełchatowa, zarządzanym przez Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie („MCS”).
 2. Wynająć obiekt i korzystać z niego mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę zarządcy i zapoznały się z Regulaminem.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie
  obowiązującym przepisom prawa.
 4. Wejście na teren boisk oznacza bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Mając na uwadze stan murawy boisk treningowych oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, o możliwości przeprowadzenia zajęć każdorazowo decyzję podejmuje zarządca obiektu.
 6. MCS zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdej chwili bez podania przyczyn.
 7. Pierwszeństwo dokonania rezerwacji boisk treningowych mają kluby sportowe, stowarzyszenia oraz inne podmioty szkolące młodzież na terenie miasta Bełchatowa.
 8. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera lub instruktora.
 9. Wprowadza się zakaz korzystania z obiektu przez osoby i grupy, które nie uzyskały zgody zarządcy oraz przebywania kogokolwiek na płycie boiska w czasie, gdy obiekt jest zamknięty.
 10. Boiska są miejscem, na którym organizowane są mecze i treningi piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
 11. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 12. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w szczególności właściwymi dla charakteru imprezy i organizacji związków, w tym
  związków sportowych.
 13. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za
  zgodą zarządcy obiektu.
 14. Umieszczanie reklam, transparentów i plansz na terenie obiektu i na jego ogrodzeniu bez zgody MCS-u jest zabronione.
 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do:a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,

  b) korzysta z urządzeń znajdujących się na boiskach zgodnie z ich przeznaczeniem,

  c) powiadomienia właściwych służb na boiskach w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  d) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód zarządcy obiektu,

  e) wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i pracowników MCS-u w Bełchatowie.

 16. Na terenie boisk zabrania się:a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu, rzucania wszelakimi przedmiotami, śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenie boisk,

  b) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków,

  c) wchodzenia na obszary, oznaczone jako niedostępne dla osób nieupoważnionych,

  d) przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe,

  e) wnoszenia na obiekt następujących przedmiotów: butelek, kubków, dzbanków lub puszek, przedmiotów o dużych rozmiarach, drzewców do flag i transparentów,

  f) opuszczania sektora, w którym znajduje się miejsce przeznaczone dla kibica.

 17. Osoby zakłócające porządek określony Regulaminem będą zmuszone do opuszczenia obiektu przez organizatora imprezy lub przez zarządcę obiektu.
 18. W razie zagrożenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
 19. Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania boisk można zgłaszać w dni powszednie u zarządcy obiektu.