§1

Stadion Miejski (Stadion) w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3, jest własnością Miasta Bełchatowa, administratorem obiektu jest Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie (MCS).

§2 

Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe – mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi.

§3

 1. Szczegółowe zasady udostępniania obiektu uczestnikom imprezy masowej określa niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej.
 2. W przypadku pozostałych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.


§4

 1. Obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej.
 2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§5

 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora imprez lub MCS.
 2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.
 3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu:
  1. podczas imprez masowych – w przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;
  2. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  3. osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej;
  4. osobie nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na terenie obiektu (brak biletu, karnetu, itp.).

§6

 1. W dniu przeprowadzanych imprez masowych obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
 2. Podczas imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy lub wydarzenia.

§7

W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: do wejścia upoważnieni są pracownicy MCS, dostawcy towarów i usług oraz osoby upoważnione przez MCS.

§8

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą MCS.

§9

Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:

 1. niebezpiecznych przedmiotów, kasków, parasoli o ostrym zakończeniu, butelek, w tym butelek plastikowych, kubków, dzbanków lub puszek, innych przedmiotów, które nie mogą być schowane pod siedzenie, dużej ilości papieru i /lub rolek papieru, wskaźników laserowych;
 2. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 3. flag o znacznych rozmiarach, rozkładanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy (tzw. „sektorówek”) oraz innych elementów mogących posłużyć do ukrycia tożsamości uczestnika imprezy;
 4. materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;
 5. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;
 6. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 7. urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora.

§10

 1. Zabrania się na terenie obiektu:
  1. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby;
  2. rzucania przedmiotami;
  3. używania wszelkiego rodzaju rac i innych środków pirotechnicznych;
  4. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
  5. umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez MCS;
  6. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
  7. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.
 1. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§11

MCS zastrzega sobie prawo do unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§12

Skargi i wnioski dotyczące niniejszego Regulaminu i funkcjonowania stadionu można zgłaszać w dni powszednie do Dyrektora MCS.