1. Właścicielem Przyszkolnej Hali Gimnastyczno–Sportowej Energia („hala”) jest Miasto Bełchatów, Administratorem – Miejskie Centrum Sportu („MCS”) w Bełchatowie.
  2. Korzystanie z hali odbywa się na zasadach określonych z Administratorem.
  3. W ramach zajęć wychowania fizycznego hala zostaje udostępniona nieodpłatnie szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów.
  4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny urządzeń i wyposażenia przed przystąpieniem do zajęć.
  5. Przebywanie na płycie sportowej hali możliwe jest wyłącznie w obuwiu sportowym.
  6. Wszystkich użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. dla tego typu obiektów.
  7. Przebywający na terenie hali mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali oraz zachowania po- rządku i czystości.
  8. Za porządek podczas imprezy odpowiedzialny jest jej organizator.
  9. Użytkownicy hali mogą korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wyłącznie za zgodą obsługi hali oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
  10. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać obsłudze hali lub Administratorowi obiektu.