1. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać osoby dorosłe, które zapoznały się niniejszym regulaminem i akceptują jego warunki poprzez zakup biletu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany jedynie po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

2. Korzystać ze ściany wspinaczkowej mogą jedynie osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wspinaczki sportowej.

3. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, może doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu. Każdy, kto się wspina musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność.

4. Należy wspinać się w strojach nie krępujących ruchu oraz obuwiu sportowym (obowiązkowe czyste obuwie zmienne) 5.Zabronione jest wspinanie bez obuwia.

6. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatni lub na holu operatorzy ściany wspinaczkowej nie ponoszą odpowiedzialności.

7. Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać samodzielnie tylko osoby dorosłe tzn. Mające ukończone 18 lat.

8. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów, rodzice mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem operatorowi ściany wspinaczkowej. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować.

9. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany wspinaczkowej. Operator dokonuje instruktażu wstępnego w zakresie asekuracji górnej.

10. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie wspinaczkowej. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

11. Operator ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu ściany wspinaczkowej.

12. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekuracji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ściany wspinaczkowej.

13. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.

14. Wspinacze początkujący zobowiązanie są ukończyć podstawowy instruktaż – dotyczący asekuracji przeprowadzony przez operatora ściany wspinaczkowej lub pod jego bezpośrednią opieką. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora.

15. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolona jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia) – ocena poprawności należy do instruktora (pod warunkiem, że jest na ścianie) Asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem.

16. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.

17. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 razy więcej niż osoba asekurująca.

18. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalna jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach – ścianka boulderingowa znajduje się pod schodami. UWAGA! Dopuszczalne jest wspinanie się bez asekuracji do wys. 3m (do czerwonej przerywanej linii zaznaczonej na powierzchni ściany wspinaczkowej) głowa wspinacza nie może znajdować się powyżej tej linii.

19. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany wspinaczkowej, w szczególności: przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu, wspinanie nad lub pod inną osoba, asekurowanie w oddaleniu od ściany.

20. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp.) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany wspinaczkowej.

21. Bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekurującego, karabinka) toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest tez pozostawienie przyrządów asekurujących wpiętych w linę.

22. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany wspinaczkowej. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać około 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.

23. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

24. Zabranie się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.

25. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów.

26. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystywanie sprzętu z ich prawidłowym przeznaczeniem.

27. Zabrania się także korzystania z urządzeń fitness w strefie cardio siłowni (bieżnie, rowerki) przez osoby nieuprawnione (nie posiadające karnetu lub jednorazowego biletu).

28. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłosić dyżurnemu operatorowi.

29. Za bezpieczeństwo użytkowników podczas wynajmu ścianki wspinaczkowej na wyłączność odpowiedzialność ponosi przedstawiciel klubu sportowego lub stowarzyszenia dokonującego wynajmu(najemca).

30. Godziny otwarcia ścianki wspinaczkowej są dostępne w recepcji Hali Energia.

31. W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z punktu niniejszego regulaminu obsługa Hali Energia ma prawo interweniować, w tym również wyprosić klienta lub najemcę ścianki wspinaczkowej z obiektu.